Skriftsprog – nyttige ord og vendinger

Herunder præsenteres du for bisætninger med fokus på at kunne ytre din mening og holdning i kommenteringsopgaverne. Herunder er der en liste over gode ord, der kan anvendes i skriftsproget (bemærk – der er øvelser efter listen af ord) :

Vigtige småord:

 

que  (at, som/der)                                   eks. yo pienso que… (jeg synes at…)

el chico que llegó a Madrid (drengen som/der ankom til Madrid)

pero                       men

y                               og

                            eller

si                              hvis

cuando                  når, da

aunque                 selvom

también                også

tampoco               heller ikke

quizás/tal vez     måske

ya                            allerede

sólo                        kun

casi                         næsten

con                          med

sin                           uden

entre                      mellem

contra                    imod

en vez de             i stedet for

por ejemplo        for eksempel

todavía                  stadig

ya no                      ikke mere

demasiado          for meget

siempre                altid

nunca                     aldrig

 

Når du skal begrunde noget (årsag):

 

porque                  fordi

por/debido a      på grund af

por eso                  derfor

por tanto              derfor

ya que                   da/fordi

puesto que          eftersom

en consecuencia  som følge deraf/følgelig/derfor   (NB! Bruges lige efter et punktum)

 

Når du skal udtrykke enighed/uenighed:

 

estoy de acuerdo en que                  jeg er enig i at..

no estoy de acuerdo en que            jeg er ikke enig i at.. + konjunktiv

estoy de acuerdo con..                       jeg er enig med…

 

 

Når du skal udtrykke din mening/holdning om noget:

 

pienso que                          jeg synes/mener at

no pienso que                    jeg synes/mener ikke at  + konjunktiv

creo que                               jeg tror at

no creo que                         jeg tror ikke at + konjunktiv

supongo que                      jeg formoder/tror at

a mi parecer                        efter min mening

me parece que                  jeg synes at

no me parece que            jeg synes ikke at + konjunktiv

en mi opinion                    efter min mening/jeg mener at

me gusta que                     jeg kan godt lide, at… + konjunktiv

no me gusta que               jeg kan ikke lide, at… + konjunktiv

prefiero                                jeg foretrækker

 

Når du skal forklare/kommentere noget yderligere:

 

es decir                                 det vil sige

esto es                                  det vil sige

es que                                   sagen er (den) at…

el caso es que                    sagen er (den) at…

de esa manera                   på denne måde

en todo caso                       under alle omstændigheder

de todas formas                under alle omstændigheder

 

Når du skal sammenfatte/konkludere noget:  (NB! de bruges alle lige efter punktum)

 

en suma                                alt i alt/kort sagt

en conclusión                     kort sagt/altså

en resumen                        kort sagt, kort og godt

al fin y al cabo                    når alt kommer til alt

 

Når du skal strukturere information: (NB! de bruges alle lige efter punktum)

 

por último                           til sidst

por fin                                   til sidst

por un lado                          på den ene side

por otro lado                      på den anden side

además                                 desuden

por lo demás                      i øvrigt

primero                                først

en primer lugar                 for det første

segundo/en segundo lugar   for det andet

 

Når du skal udtrykke modsætning/kontrast:

 

pero                                       men

sin embargo                        men/dog/imidlertid  (NB! Bruges kun lige efter punktum)

no obstante                        ikke desto mindre/men (NB! Bruges kun lige efter punktum)

en cambio                            tværtimod

por el contrario                 tværtimod

 

Øvelse:

  1. Du skal arbejde med ordene i forhold til din seneste kommenteringsopgave – understreg de steder i din opgave, hvor du har brugt ord fra listen.
  2. Indsæt flere ord fra listen i din opgave, hvor du synes, det er passende. Ordene kan være med til at tydeliggøre tekstens argumenter samt din egen holdning til temaet i teksten. På den måde bevidstgøres du om at udvide ordforrådet og sætningsopbygningen med relevante indledere og vendinger.